Aydın Valiliği
Aydın Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Aydın Valiliği
Aydın Valiliği
Proje Şube Görevleri

TOPOĞRAFİK ÇALIŞMALAR

 

ü        Kamuya ait inşaat öncesinde arsaya ait belgenin ( imar planı, imar durumu, tapu çapı, tapu tahsis belgesi aplikasyon krokisi ) takibi ve temini,

ü        Arazide bina köşe kazıklarının çakılması ve yer tesliminin yapılması,

ü        Kazı ve bina inşaatı, çevre düzenlenmesi esnasında gerekli kotların tespiti ( kazı seviye kotu, subasman kotu v.b ) ,

ü        Kazı ve dolgu hesaplarına esas kırmızı kot plankotesinin yapılması,

ü        Kurum dışında hazırlanan plankote çalışmalarının incelenmesi,

ü        Haritacılıkla ilgili tüm ölçüm ve projelendirme hizmetlerinin yapılması (yüzey nivelmanı, güzergah nivelmanı, kanalizasyon meyil tespiti v.b.),

ü        Mevcut aletler : total station, Nivo , takometre

 

MİMARİ ÇALIŞMALAR

 

ü      Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü?nün Mimari Proje Düzenleme esaslarına ve belirlenen ihtiyaç programına uygun olarak yeni proje üretimi,

ü      Mevcut projelerin güncel ihtiyaç ve malzemelere göre revize edilmesi,

ü      Resmi kurum ve kuruluşlara ait yapılması planlanan binaların 3194 Sayılı İmar Kanunu, İlgili İmar Yönetmeliği Hükümlerine, İlgili Belediyesince verilmiş olan İmar Durum Belgesine ve müdürlüğümüz bünyesinde hazırlanan arazi plankotesine uygun olarak vaziyet planlarının hazırlanması,

ü      Mevcut binaların çevre düzenleme projelerinin hazırlanması,

ü      İhtiyaç duyulması halinde resmi kurum ve kuruluşlara ait binaların rölöve ve tadilat projelerinin üretilmesi,

ü       Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlatılan projelerin incelenmesi ve tasdiki,

ü      Hizmet alımı yoluyla elde edilen projelerin teknik şartnamelerinin hazırlanması, proje yaklaşık maliyetlerinin tespit edilmesi, proje ihale sürecinde görev alınması ve proje temini sürecinde projenin ihtiyaca uygunluğunun sağlanması amacıyla tetkik ve tasdiki,

ü      Tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde teknik anlamda inceleme yapılaması ve inceleme raporlarının oluşturulması,

 

 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÇALIŞMALARI

 

ü        Binaların deprem dayanımını düzenleyen Afet Yönetmeliği ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Betonarme-Statik Proje düzenleme esaslarına uygun olarak kamu binalarına ait İnşaat Mühendisliği projelerinin üretilmesi,

ü        Hizmet alımı yoluyla temin edilen veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarca üretilen projelerin uygunluğunun incelenmesi ve onaylanması,

ü        Mevcut binaların statik yönden incelenmesi,

ü        Tabi Afet kurumlarında veya talep edilmesi durumunda binaların deprem analizi ve depreme dayanımına ilişkin raporların hazırlanması,

ü        Hazırlanan güçlendirme projelerinin tetkik ve tasdiki,

ü        Hizmet alımı yoluyla elde edilen projelerin teknik şartnamelerinin hazırlanması, proje yaklaşık maliyetlerinin tespit edilmesi, proje ihale sürecinde görev alınması ve proje temini sürecinde projenin ihtiyaca uygunluğunun sağlanması amacıyla tetkik ve tasdiki,

ü        Tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde teknik anlamda inceleme yapılaması ve inceleme raporlarının oluşturulması

 

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ÇALIŞMALARI

 

ü        Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün Elektrik Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları, Kuvvetli Akım Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği, Binaların Yangında Korunması Yönetmeliği v.b. yönetmeliklere ve kullanım amacına göre Elektrik İç Tesisatı Projelerinin Hazırlanması,

ü        Hizmet alımı yoluyla temin edilen veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen projelerin tetkik ve tasdiki,

ü        İhtiyaç duyulması halinde rölöve ve tadilat projelerinin üretilmesi,

ü        Hizmet alımı yoluyla elde edilen projelerin teknik şartnamelerinin hazırlanması, proje yaklaşık maliyetlerinin tespit edilmesi, proje ihale sürecinde görev alınması ve proje temini sürecinde projenin ihtiyaca uygunluğunun sağlanması amacıyla tetkik ve tasdiki,

ü        Tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde teknik anlamda inceleme yapılaması ve inceleme raporlarının oluşturulması,

ü        İl Özel İdaresi Bünyesinde  ?İçme Suyu ve Tarımsal Sulama? tesisleri O.G. ve A.G elektrik proje ve kontrollük hizmetleri.    

 

 

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ÇALIŞMALARI

 

ü        Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün Makine Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları, Isı Yalıtım yönetmeliği, Binaların Yangında Korunması Yönetmeliği v.b. yönetmeliklere ve kullanım amacına göre Mekanik Tesisatı Projelerinin hazırlanması,

ü        Hizmet alımı yoluyla temin edilen veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarca üretilen projelerin tetkik ve tasdiki,

ü        İhtiyaç duyulması halinde rölöve ve tadilat projelerinin üretilmesi,

ü        Hizmet alımı yoluyla elde edilen projelerin teknik şartnamelerinin hazırlanması, proje yaklaşık maliyetlerinin tespit edilmesi, proje ihale sürecinde görev alınması ve proje temini sürecinde projenin ihtiyaca uygunluğunun sağlanması amacıyla tetkik ve tasdiki,

ü        Tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde teknik anlamda inceleme yapılaması ve inceleme raporlarının oluşturulması,

 

 

ÖZEL EĞİTİM VE SAĞLIK KURUMLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

 

ü        Milli Eğitim Müdürlüğünün kontrolünde olan Özel Öğretim Kurumlarına ait binaların incelenmesi ve teknik rapor düzenlenmesi,

ü        Sosyal Hizmetler Müdürlüğü kontrolünde olan Özel Kurumlara ait binaların incelenmesi ve teknik rapor düzenlenmesi,

ü        Sağlık Müdürlüğü kontrolünde olan özel hastane, diyaliz merkezi v.s. kurumlara ait binaların incelenmesi ve teknik rapor düzenlenmesi,

 

 

ARŞİV VE PLAN KOPYA ÇALIŞMALARI

 

Müdürlüğümüzce veya Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce üretilen projelerin arşivlenmesi. Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan tarayıcı ile orijinal projelerin elektronik ortama atılması ve çoğaltılması.