Aydın Valiliği
Aydın Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Aydın Valiliği
Aydın Valiliği
Müteahhitlik Başvurusunda İstenen Belgeler

 

 

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK UYGULAMASI

 

16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” ile 01.01.2012 tarihinden itibaren inşaat ve tesisat işlerinde yapım işi üstlenen müteahhitlerin yetki belgesiz usta çalıştırmalarına izin verilmemesi, ilgili idarelerce ve yapı denetim kuruluşlarınca şantiyede yapılacak kontrollerde, ustaların yaptıkları işe uygun yetki belgelerinin bulunup bulunmadıklarının denetlenmesi, hiçbir belge sahibi olmayan ustalar nedeniyle cezalı duruma düşülmemesi için, belge sahibi olmayan ustaların Geçici Ustalık Yetki Belgesini almaları gerekmektedir. Geçici Ustalık Belgesi alınabilmesi için, 16.12.2010 tarihinden önce inşaat ve tesisat işlerinde çalıştığına ilişkin müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik kuruluşlarından alınacak belge ile bu yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 01.01.2015 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine veya yapı ruhsatı düzenlemeye yetkili idareye başvurulması zorunludur.

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI

16/12/2010 tarih ve 27787 Saylı Resmi Gazete de yayımlanan "Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik" gereği; 01/01/2012 tarihinden itibaren her müteahhidin bir yapı müteahhidi yetki belgesi numarası alması, bu numaranın yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmelerinde kullanılması esastır.

Müteahhitlerimizin Yetki Belgesi alarak, bu belgeye verilecek olan numarayı yapımla ilgili her türlü işlerinde kullanmaları zorunluluğu doğmuştur. Bunun sonucunda yetki belgesi numarası olmayan, hatalı imalattan dolayı ceza almış müteahhit veya şirketlere inşaat yapım izni verilmeyecektir.

Müteahhit Belge Sorgulama Ve Kayıt İşlemleri

Bakanlığımızca Kayıtlarına ulaşılabilen Yapı Müteahhitlerine “Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası” oluşturdu. Müteahhitler ve Vatandaşlar Bakanlığımızın

http://yambis.csb.gov.tr/

İnternet adresinden numaraları olup olmadığını vatandaş girişi bölümünden girerek TC kimlik veya tüzel şirketlerde vergi numarası yazarak kayıtlı olup olmadıklarını kontrol edip, yine internet üzerinden kayıt olabileceklerdir.

İnternet üzerinden yapılan kayıt işlemlerinde Başvurunun onaylanabilmesi için istenen belgelerin en kısa sürede Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

Müteahhit Tanımlama : İlk defa kayıt numarası alacakların firmalarını tanımlama sekmesi.

Yetki Belgesi Numarası Başvuru : Yetki Belge Numarası İçin Başvuru Sekmesi.

Müteahhit Sorgulama : Yetki Belge Numarası ve Müteahhit Sorgulama Sekmesi

 

YAPI MÜTEAHHİDİ YETKİ BELGESİ NUMARASI BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

 GEÇİCİ MÜTEAHHİTLİK İÇİN: (İnşaat tek parselde bir bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam inşaat alanı 500 m2  aşmayacak şekilde ise)

1-      Kimlik Fotokopisi

2-      Başvuru Formu. (Eklerde mevcuttur.)

3-      Tapu Fotokopisi

4-      Tapunun hisseli olması durumunda noter onaylı muvafakatname.

5-      Geçici Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarasının Kullanımına İlişkin Bilgilendirme Formu.

         (Eklerde mevcuttur.)

6-      Banka Dekontu [Yukarıda yazılan belgelerin Müdürlüğümüz Yapı Müteahhitliği Başvuru

         bölümünde incelenmesinden sonra alınacak referans numarası ile Çevre ve Şehircilik

         Bakanlığı Döner Sermaye hesabına 850.00 TL yatırılacaktır.]  (eft/havale kabul

         edilmemektedir.)

7-      Sahibi olduğunuz tapu belgenizle ilişkili 6306 sayılı Afet Riski (Kentsel Dönüşüm) Kanunu,

         7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Kanunu veya 5543 sayılı İskan Kanunundan

         faydalanabileceğinizi belirten  resmi belgenizin olması durumunda geçici müteahhitlik

         ücretinden muaf tutulmaktasınız.

 

GERÇEK KİŞİ İÇİN:

1-      Başvuru Formu (Eklerde mevcuttur.)

2-      Bildirim yükümlülüğü taahhütnamesi (Eklerde mevcuttur.)

3-      Sicil durum beyannamesi (Eklerde mevcuttur.)

4-      Kep adresi(PTT’den alınacak)

5-      Başvuru Dilekçesi(Yeni kayıt talebi) (Eklerde mevcuttur.)

6-      Noter tasdikli imza sirküleri(Aslı getirilip, Müdürlükçe aslı gibidir yaptırılacaktır.)

7-      Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti) 2019 yılı içinde alınmış  

          olacak. (Faaliyet alanında inşaat ile ilgili kodlar bulunacaktır)

8-       Vergi Levhası Fotokopisi

9-      Banka Dekontu [Yukarıda yazılan belgelerin Müdürlüğümüz Yapı Müteahhitliği Başvuru

          bölümünde incelenmesinden sonra alınacak referans numarası ile Çevre ve Şehircilik

          Bakanlığı Döner Sermaye hesabına 2.500 TL yatırılacaktır./ Grup tayin ve kayıt ücretleri ise

          varsa İŞ DENEYİM BELGELERİNİN incelemesi sonucu belirlenip Müdürlükçe ayrıca

          bildirilecektir.] (eft/havale kabul edilmemektedir)

 

ŞİRKETLER İÇİN:

1-      Başvuru Formu (Eklerde mevcuttur.)

2-      Bildirim yükümlülüğü taahhütnamesi (Eklerde mevcuttur.)

3-      Sicil durum beyannamesi (Eklerde mevcuttur.)

4-      Kep adresi(PTT’den alınacak)

5-      Başvuru Dilekçesi(Yeni kayıt talebi) (Eklerde mevcuttur.)

6-      Tüzel kişiliğe ait noter tasdikli imza sirküleri(Aslı getirilip, Müdürlükçe aslı gibidir

          yaptırılacaktır.)

7-      Şirketin Kuruluş Gazetesi, Herhangi bir değişiklik ( unvan, sermaye artırımı, amaç ve şirket  

          temsil) olduysa bunun yayınlandığı ticaret sicil gazetesi, Son ortaklık pay durumunu

          gösterir gazete ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı),

8-      Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti) 2019 yılı içinde alınmış 

          olacak. (Faaliyet alanında inşaat ile ilgili kodlar bulunacaktır)

9-       Vergi Levhası Fotokopisi

10-     Banka Dekontu [Yukarıda yazılan belgelerin Müdürlüğümüz Yapı Müteahhitliği Başvuru

          bölümünde incelenmesinden sonra alınacak referans numarası ile Çevre ve Şehircilik

          Bakanlığı Döner Sermaye hesabına 2.500 TL yatırılacaktır./ Grup tayin ve kayıt ücretleri ise

          varsa İŞ DENEYİM BELGELERİNİN incelemesi sonucu belirlenip Müdürlükçe ayrıca

          bildirilecektir.] (eft/havale kabul edilmemektedir)

 

ADİ ORTAKLIK İÇİN:

1-      Kişilerin Kimlik Fotokopileri

2-      Başvuru Formu.(Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları, Son Ortaklık Durumları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)

3-      İlgili vergi dairesi müdürlüğünden alınacak adi ortaklığa ait vergi numarasını gösteren belge. 

4-      Adi ortaklık sözleşmesi aslı veya noter onaylı sureti

5-      Banka Dekontu [Yukarıda yazılan belgelerin Müdürlüğümüz Yapı Müteahhitliği Başvuru bölümünde incelenmesinden sonra bölümünden alınacak referans numarası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye hesabına 2.500 TL yatırılacaktır.]  (EFT/HAVALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR)

6-      Adi ortaklık kayıtlarında ortakların her biri için müteahhitlik kaydının tamamlanmış olması gerekmektedir.

       

YAPI KOOPERATİFLERİ İÇİN:

 

1-      Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak, Yapı Kooperatifini Temsile Yetkili En Az iki Yönetim Kurulu Üyesince İmzalanacak.)

2-      Yapı Kooperatifinin Ticaret Oda Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir Onaylı). 2019 yılı içinde alınmış olacak.

3-      Yapı Kooperatifinin Vergi Levhası Fotokopisi

4-      Yapı Kooperatifinin Kuruluş Gazetesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

5-      Yapı Kooperatifinin Kendi Yapılarının Müteahhitliğini Üstlenmeye Yetkili Olduğunu Gösterir Genel Kurul Kararı veya Kararın Yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

6-      Kooperatif Binalarının İnşa Edileceği Arsanın Mülkiyetinin Kooperatife Ait Olması Halinde Tapu Senedi; Arsanın Mülkiyetinin Kooperatife Ait Olmaması Halinde Arsa Sahibi İle Yapılmış Noter Onaylı Tapuya Şerh Verdirilmiş Satış Vaadi Sözleşmesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

7-      Yapı Ruhsatı Düzenlenecek Kooperatif Binasına İlişkin İlgili Bilgilerin Yer Aldığı Temsile Yetkili En Az İki Yönetim Kurulu Üyesince İmzalı “Yapı Ruhsatı Ön Başvuru Formu” (İlgili Kısmı Doldurulup İmzalanacak; Müracaattan Sonra Sistem Kaydı İçin Müdürlüğümüzce Hazırlanacak İkinci Formunda İmzalanması Gerekmektedir.) 

8-     Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Kimlik Fotokopileri

9-     Yönetim Kurulu Güncel Yetki Belgesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

10-   Banka Dekontu [Yukarıda yazılan belgelerin Müdürlüğümüz Yapı Müteahhitliği Başvuru bölümünde incelenmesinden sonra alınacak referans numarası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye hesabına 2.000 TL yatırılacaktır.] (EFT/HAVALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR)

 

yambis.csb.gov.tr sayfası alt bölümünde yer alan vatandaş girişinden sonuçlar takip edilebilecektir. Tlf: 0 256 219 5770

 

NOT: Sadece geçici müteahhit tanımlamalarında vekaletname kabul edilebilmektedir. Vekaletname ile yapılan başvurularda vekaletname noter onaylı asıl belge olacak, vekaletnamede; "Yambis İşlemlerini Yürütmek Üzere" ibaresi bulunacaktır. 

 İstenen evrakların başvuru sahipleri (Geçici ve gerçek kişiler, şirket müdürleri...) ile birlikte müdürlüğümüz personelleri tarafından incelenmesi gerekmektedir.  

Dekont yatırmak için Müdürlüğümüze gelmeden de bizi arayarak referans numarası isteyebilirsiniz. Yukarıda yazılı evrakları hazırlayararak 0256 219 5770' i arayarak bilgilerinizi teyit ettirmeniz halinde cep telefonunuza gerekli mesaj yollanabilecektir.  

Başvuru Dilekçe(Yeni Kayıt Talebi)

Başvuru Dilekçe(Grup Değişikliği Talebi)

Geçici Müt. Başvuru Dilekçe

Geçici Müt. Bilgilendirme ve Taahhüt Formu

EK-1 (Başvuru Formu)

EK-2 (Ekonomik ve Mali Yeterlik Bildirim Formu)

EK-3 (Banka Referans Mektubu)

EK-4 (Mesleki ve Teknik Yeterlilik Bildirim Formu)

EK-5 (Sicil Durum Beyannamesi)

EK-6 (Ortak Girişim Beyannamesi)

EK-7 (Bildirim Yükümlülüğü Taahhütnamesi)

Yetki Belgesi Grupları ve Kullanımı (2019 Yılı İçin)

 

            Tüm İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.